دنیا فلز


معرفی


77
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیا فلز
0
4850
1398-03-04 14:52:50

کالا ها

میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
دنیا فلز
0
4850
1398-03-04 14:52:50
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیا فلز
0
4850
1398-03-04 14:52:50
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیا فلز
0
4850
1398-03-04 14:52:50


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22