دنیا فلز

معرفی

77
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیا فلز
4850

کالا ها

میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیا فلز
4850
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیا فلز
4850
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
دنیا فلز
0
4850

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن