آهن آلات نگین افزل

معرفی

-150
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
هیربد
A2
کلاف
مشکی
6.5
آهن آلات نگین افزل
5400

کالا ها

میلگرد
8
امیر کبیر خزر
A2
نرمال
مشکی
8
آهن آلات نگین افزل
5000
میلگرد
10
پرشین
A2
6 متری
زرد و مشکی
10
آهن آلات نگین افزل
0
4650
میلگرد
6.5
هیربد
A2
کلاف
مشکی
6.5
آهن آلات نگین افزل
5400
میلگرد
10
هیربد
A2
6 متری
زرد و مشکی
10
آهن آلات نگین افزل
4700
میلگرد
8
هیربد
A2
6 متری
زرد و مشکی
8
آهن آلات نگین افزل
0
4700

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن