سادن


معرفی


20
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
سادن
4820
4950
1398-03-05 14:35:44

کالا ها

نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
سادن
4990
5080
1398-03-07 15:25:47
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
سادن
4820
4950
1398-03-05 14:35:44
میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
سادن
4820
4950
1398-03-05 14:35:44
میلگرد
22
میانه
A3
12 متری
مشکی
22
سادن
4820
4950
1398-03-05 14:35:44
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
سادن
4820
4950
1398-03-05 14:35:44


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19