سادن

معرفی

20
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
سادن
4820
4950

کالا ها

نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
سادن
4990
5080
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
سادن
4820
4950
میلگرد
22
میانه
A3
12 متری
مشکی
22
سادن
4820
4950
میلگرد
20
میانه
A3
12 متری
مشکی
20
سادن
4820
4950
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
سادن
4820
4950

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن