فولاد مدائن


معرفی


13
9
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
هیربد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مدائن
4800
4800
1398-03-11 12:49:50

کالا ها

میلگرد
18
هیربد
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد مدائن
4570
4580
1398-03-25 12:58:50
میلگرد
22
هیربد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مدائن
4570
4580
1398-03-25 12:58:50
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد مدائن
4570
4580
1398-03-25 12:58:50
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد مدائن
4570
4580
1398-03-25 12:58:50
میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد مدائن
4570
4580
1398-03-25 12:58:50


قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
22
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:22