فولاد مدائن

معرفی

13
9
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
هیربد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مدائن
4800
4800

کالا ها

میلگرد
20
هیربد
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد مدائن
4570
4580
میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد مدائن
4570
4580
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد مدائن
4570
4580
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد مدائن
4570
4580
میلگرد
22
هیربد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مدائن
4570
4580

قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
22
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن