روزبهی


معرفی


404
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
1398-03-11 14:14:58

کالا ها

میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
1398-03-11 14:15:01
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
4700
1398-03-11 14:15:01
میلگرد
22
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
22
روزبهی
4700
1398-03-11 14:15:01
میلگرد
18
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
4700
1398-03-11 14:15:01
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
1398-03-11 14:14:58


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22