روزبهی

معرفی

404
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
4700

کالا ها

میلگرد
18
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
4700
میلگرد
22
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
22
روزبهی
4700
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
4700
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
میلگرد
18
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
4700

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن