اهن الات خاکسار

معرفی

17
32
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
اهن الات خاکسار
0
3220

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات خاکسار
0
750000
نبشی
3
نستا
6 متری
3
2
اهن الات خاکسار
0
5000
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات خاکسار
0
2000000
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750

قیمت پیشنهادی

اهن الات خاکسار
3230
0
کیان پرشیا
اهن الات خاکسار
3300
0
کیان پرشیا
زارعی
6630
6600
جهان پروفیل پارس

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن