آهن آلات صفایی


معرفی


18
6
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
آهن آلات صفایی
0
66500
1398-03-12 15:37:07

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
1398-03-12 15:40:54
لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
1398-03-12 15:40:16
لوله
اهواز
آهن آلات صفایی
0
315000
1398-03-12 15:39:10
لوله
¾
چین
¾
آهن آلات صفایی
0
215000
1398-03-12 15:38:26
لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000
1398-03-12 15:37:54


قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21