آهن آلات صفایی

معرفی

13
6
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
آهن آلات صفایی
0
66500

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
لوله
اهواز
آهن آلات صفایی
0
315000
لوله
¾
چین
¾
آهن آلات صفایی
0
215000
لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000

قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن