آهن آلات صفایی


معرفی


18
6
0

کالا انتخاب شده

لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000
1398-03-12 15:37:54

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
1398-03-12 15:40:54
لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
1398-03-12 15:40:16
لوله
اهواز
آهن آلات صفایی
0
315000
1398-03-12 15:39:10
لوله
¾
چین
¾
آهن آلات صفایی
0
215000
1398-03-12 15:38:26
لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000
1398-03-12 15:37:54


قیمت پیشنهادی

آهن متین
190000
0
چین
½
1398-04-01 11:18:47
گسترش صنعت
170
0
چین
½
1398-04-15 13:36:33
اسکندری
160
150
چین
½
1398-04-15 15:44:42
کهن پارس صفا
165000
0
چین
½
1398-04-15 16:54:30