آهن آلات صفایی


معرفی


18
6
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
1398-03-12 15:40:16

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
1398-03-12 15:40:54
لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
1398-03-12 15:40:16
لوله
اهواز
آهن آلات صفایی
0
315000
1398-03-12 15:39:10
لوله
¾
چین
¾
آهن آلات صفایی
0
215000
1398-03-12 15:38:26
لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000
1398-03-12 15:37:54


قیمت پیشنهادی

لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07
فروشگاه ۵۹۵
13000
0
چین
1
1398-04-22 12:09:49