آهن آلات صفایی


معرفی


18
6
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
1398-03-12 15:40:54

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
آهن آلات صفایی
0
480000
1398-03-12 15:40:54
لوله
1
اهواز
1
آهن آلات صفایی
0
250000
1398-03-12 15:40:16
لوله
اهواز
آهن آلات صفایی
0
315000
1398-03-12 15:39:10
لوله
¾
چین
¾
آهن آلات صفایی
0
215000
1398-03-12 15:38:26
لوله
½
چین
½
آهن آلات صفایی
0
190000
1398-03-12 15:37:54


قیمت پیشنهادی

تناژ آسیا
160000
0
چین
2
1398-04-16 14:29:00
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56
اهن الات جواهری
470000
0
چین
2
1398-04-22 12:14:33