شرکت رادین فولاد مهام


معرفی


7
2
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
متغیر
2.5
40*20
شرکت رادین فولاد مهام
3700
3750
1397-04-25 15:15:50

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
شرکت رادین فولاد مهام
3700
0
1397-12-05 02:21:22
قوطی و پروفیل
متغیر
2.5
40*20
شرکت رادین فولاد مهام
3700
3750
1397-04-25 15:15:50


قیمت پیشنهادی

اهن الات حاج محمدی
6200
0
تهران شرق
1398-05-20 15:04:13
آهن البرز
5200
0
تهران شرق
1398-05-21 16:36:11
برادران
5850
0
برفیان آمل
1398-07-22 09:24:27
مینایی
7000
0
جهان پروفیل پارس
1398-09-20 10:10:33