برشکاری ستینه


معرفی

بورس ورق روغنی /سیاه /گالوانیزه /آجدار برشکاری انواع رول به شیت


507
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
63800
1398-04-05 19:59:12

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
0
63000
1398-04-05 20:00:05
ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
63800
1398-04-05 19:59:12
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.5
برشکاری ستینه
64000
64000
1398-04-05 19:58:54
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
67000
67000
1398-03-12 21:14:31


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29