اهن الات خاکسار

معرفی

16
32
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات خاکسار
0
2000000

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات خاکسار
0
750000
نبشی
3
نستا
6 متری
3
2
اهن الات خاکسار
0
5000
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات خاکسار
0
2000000
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
4750

قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
1350000
0
ذوب آهن
27
اهن الات نامدار ودارا
16150005
0
ذوب آهن
27
اهن الات نامدار ودارا
1600005
0
ذوب آهن
27
اهن الات نامدار ودارا
1590005
0
ذوب آهن
27

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن