دنیز فولاد آریان

معرفی

57
11
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
دنیز فولاد آریان
760000

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
دنیز فولاد آریان
4680
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
دنیز فولاد آریان
0
2075000

قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن