اهن کاوه


معرفی


1149
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 13:34:55

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
0
1398-04-26 11:59:11
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4200
1398-04-26 11:58:27
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4200
1398-04-26 11:57:36
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4320
1398-04-09 13:40:31
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
0
4310
1398-04-09 13:38:56


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
25
1397-12-05 02:21:22