اهن کاوه


معرفی


1149
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4690
1398-03-19 13:34:55

کالا ها

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
اهن کاوه
0
4640
1398-03-19 13:36:46
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
اهن کاوه
0
4640
1398-03-19 13:36:46
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
اهن کاوه
0
4640
1398-03-19 13:36:46
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن کاوه
0
4660
1398-03-19 13:35:30
میلگرد
25
فایکو
A3
12 متری
مشکی
25
اهن کاوه
0
4660
1398-03-19 13:35:30


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22