اهن کاوه

معرفی

934
33
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
4690

کالا ها

میلگرد
12
قزوین
A3
12 متری
مشکی
12
اهن کاوه
4640
میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
4430
میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
اهن کاوه
0
4650
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن کاوه
4690
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن کاوه
4690

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن