برشکاری ابراهیمی


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
قزاق
ST14
رول پابرش
1.25
1.25
برشکاری ابراهیمی
0
3350
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

ورق
قزاق
ST14
رول پابرش
1.25
1.25
برشکاری ابراهیمی
0
3350
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50