دنیز فولاد آریان

معرفی

66
11
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیز فولاد آریان
4680

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
دنیز فولاد آریان
4680
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
دنیز فولاد آریان
4680
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
دنیز فولاد آریان
0
2075000

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن