سبزواری


معرفی


14
10
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
755000
763000
1398-03-19 16:59:48

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
1398-03-27 15:49:56
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
1398-03-27 15:46:41
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
1398-03-27 14:16:33
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
1398-03-27 14:15:16
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950
1398-03-19 17:26:44


قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
1396-12-17 08:36:28
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14
1397-12-05 02:21:19