سبزواری

معرفی

11
10
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
759000

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950

قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن