سبزواری

معرفی

6
6
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار مشهد
16
سبزواری
0
759000

کالا ها

میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار مشهد
18
سبزواری
0
759000
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار مشهد
16
سبزواری
0
759000
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
759000
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
755000
763000

قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن