سبزواری


معرفی


14
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950
1398-03-19 17:26:44

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
1398-03-27 15:49:56
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
1398-03-27 15:46:41
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
1398-03-27 14:16:33
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
1398-03-27 14:15:16
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950
1398-03-19 17:26:44


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22