سبزواری

معرفی

12
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن