برشکاری سبحان


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
ابعادی
برشکاری سبحان
0
2800
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
ابعادی
برشکاری سبحان
0
2800
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
مجید
5550
0
مبارکه
1397-12-20 05:02:45
آهن آلات حیدریان
0
6270
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29