فلزگستر خرداد

معرفی

5
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
فابریک
0.6
1
فلزگستر خرداد
6950
6950

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
2
1.25
فلزگستر خرداد
6950
6950
ورق
مبارکه
ST12
فابریک
0.6
1
فلزگستر خرداد
6950
6950
قوطی و پروفیل
هیربد
6
2
40 * 40
ابعادی
فلزگستر خرداد
6820
6820

قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
8500
8501
مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن