اصلانی


معرفی


229
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اصلانی
0
4620
1398-03-22 18:45:09

کالا ها

تیرآهن
65
روس
انبار تهران
65
اصلانی
0
15500
1398-08-27 17:47:46
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اصلانی
0
6700
1398-06-04 14:27:53
تیرآهن
14
چین
انبار تهران
14
اصلانی
0
8800
1398-06-04 14:27:33
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اصلانی
0
4620
1398-03-22 18:45:09


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22