آهن آلات نیکان


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات نیکان
4690
0
1398-03-27 11:02:25

کالا ها

میلگرد
14
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات نیکان
4690
0
1398-03-27 11:02:25
میلگرد
16
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات نیکان
4690
0
1398-03-27 11:02:25


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19