آهن حامد


معرفی


10
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:52

کالا ها

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
آهن حامد
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
آهن حامد
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
آهن حامد
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
آهن حامد
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:52


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19