آهن حامد


معرفی


10
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:53

کالا ها

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:53
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن حامد
0
4650
1398-03-28 17:50:52


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 02:21:22