آهن آلات رفیعی


معرفی


43
9
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
یزد
کارخانه
14
آهن آلات رفیعی
0
7200000
1398-07-08 13:02:10

کالا ها

تیرآهن
14
یزد
کارخانه
14
آهن آلات رفیعی
0
7200000
1398-07-08 13:02:10
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات رفیعی
7300000
9100000
1398-07-08 13:00:40
تیرآهن
16
بناب
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
0
8550000
1398-06-26 11:50:30
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
آهن آلات رفیعی
0
10300000
1398-06-26 11:50:18
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات رفیعی
805000
805000
1398-05-14 13:25:44


قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
1396-12-17 08:36:28
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14
1397-12-05 02:21:19