رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
15
ابعادی
رضایی
6000
6100
1398-04-01 15:39:16

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:15
میلگرد
30
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:40
میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:21
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:02
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
15
ابعادی
رضایی
6000
6100
1398-04-01 15:39:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5580
0
مبارکه
1398-05-13 16:16:52
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
0
5480
مبارکه
1398-05-13 16:17:41
اهن الات نامدار ودارا
0
5570
اکسین
1398-04-24 16:08:32