کریمی آیرون


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
کریمی آیرون
0
760000
1398-04-01 17:40:15

کالا ها

تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
کریمی آیرون
0
760000
1398-04-01 17:40:15


قیمت پیشنهادی

اهن الات خاکسار
3120
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
630005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
630005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6050005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21