فولاد بیوک و شرکاء


معرفی


24
7
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
فولاد بیوک و شرکاء
0
1828000
1398-04-01 19:39:20

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
فولاد بیوک و شرکاء
0
743000
1398-04-01 19:39:34
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
فولاد بیوک و شرکاء
0
2073000
1398-04-01 19:39:22
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
فولاد بیوک و شرکاء
0
1828000
1398-04-01 19:39:20
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
فولاد بیوک و شرکاء
0
842000
1398-04-01 19:39:17
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
فولاد بیوک و شرکاء
0
1628000
1398-04-01 19:38:56


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
13750005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1350005
0
ذوب آهن
24
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1720000
0
ذوب آهن
24
1398-05-15 17:36:02