فولاد بیوک و شرکاء


معرفی


24
7
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
فولاد بیوک و شرکاء
0
1425000
1398-04-01 19:38:42

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
فولاد بیوک و شرکاء
0
743000
1398-04-01 19:39:34
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
فولاد بیوک و شرکاء
0
2073000
1398-04-01 19:39:22
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
فولاد بیوک و شرکاء
0
1828000
1398-04-01 19:39:20
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
فولاد بیوک و شرکاء
0
842000
1398-04-01 19:39:17
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
فولاد بیوک و شرکاء
0
1628000
1398-04-01 19:38:56


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
828000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
1105005
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1100005
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:21