برشکاری حسینی نسب


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2
1.25
برشکاری حسینی نسب
0
3020
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2
1.25
برشکاری حسینی نسب
0
3020
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6150
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29