انبار صداقت ۲


معرفی


5
1
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
انبار صداقت ۲
0
8270000
1398-04-01 21:45:11

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
انبار صداقت ۲
0
8270000
1398-04-01 21:45:11


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19