بنگاه شرق


معرفی


6
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
28
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
28
1397-12-05 02:21:22
آهن مهدوی
0
2240
آذر امین
28
1397-12-05 02:21:22
زاگرس
1980
0
نیشابور
28
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
0
2260
نیشابور
28
1397-12-05 02:21:22