تامین فولاد


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST52
فابریک 6 متری
10
2
تامین فولاد
0
3200
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
اکسین
ST52
فابریک 6 متری
10
2
تامین فولاد
0
3200
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4340
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
0
5480
مبارکه
1398-05-13 16:17:54