بنگاه شرق


معرفی


6
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
بنگاه شرق
0
44000
1398-04-02 13:22:24


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22