برشکاری عیوض خانی


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
قزاق
ST14
رول پابرش
1
1
برشکاری عیوض خانی
0
3300
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
قزاق
ST14
رول پابرش
1
1
برشکاری عیوض خانی
0
3300
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
3270
0
هفت الماس
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49