آناهیتا فلز غرب


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
آناهیتا فلز غرب
0
970000
1398-04-02 15:02:25

کالا ها

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
آناهیتا فلز غرب
0
2050000
1398-04-02 15:22:44
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
آناهیتا فلز غرب
0
970000
1398-04-02 15:02:25


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
655000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
فایکو
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
560000
0
آرین
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
652000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19