آناهیتا فلز غرب


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
آناهیتا فلز غرب
0
2050000
1398-04-02 15:22:44

کالا ها

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
آناهیتا فلز غرب
0
2050000
1398-04-02 15:22:44
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
آناهیتا فلز غرب
0
970000
1398-04-02 15:02:25


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
1350000
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
16150005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1600005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1590005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21