غفاری


معرفی


6
8
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:14

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:15
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:15
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:14
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:14
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
غفاری
0
7150000
1398-04-02 17:22:14


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19