اهن دنيز


معرفی


7
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
10
اهن دنيز
0
4700
1398-04-02 18:51:53

کالا ها

میلگرد
10
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
10
اهن دنيز
0
4690
1398-04-03 14:51:11
میلگرد
10
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
10
اهن دنيز
0
4700
1398-04-02 18:51:53
میلگرد
10
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
10
اهن دنيز
4690
4700
1398-04-02 18:49:02


قیمت پیشنهادی

اهن الات کوثر
3380
0
البرز
10
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات نگین افزل
4650
0
پرشین
10
1398-03-04 16:16:00
اهن دنيز
4700
4690
نورد تهران
10
1398-04-02 18:49:02
اهن دنيز
4690
0
نورد تهران
10
1398-04-03 14:51:11