برشکاری ورق نوین


معرفی


3
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
به طول
10
ابعادی
برشکاری ورق نوین
0
5650
1398-04-02 19:17:38

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
به طول
10
ابعادی
برشکاری ورق نوین
0
5650
1398-04-02 19:17:38


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4340
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05