سادات


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
12
سادات
4430
0
1398-04-03 14:39:47

کالا ها

میلگرد
14
کیان کاشان
A2
12 متری
مشکی
14
سادات
4380
0
1398-04-03 15:19:18
میلگرد
16
کیان کاشان
A2
12 متری
مشکی
16
سادات
4380
0
1398-04-03 15:19:18
میلگرد
10
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
10
سادات
4430
0
1398-04-03 14:39:47
میلگرد
12
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
12
سادات
4430
0
1398-04-03 14:39:47


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22