برشکاری قاسم نژاد


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
گیلان
6 متری برشی
3
ابعادی
برشکاری قاسم نژاد
0
2250
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
گیلان
6 متری برشی
3
ابعادی
برشکاری قاسم نژاد
0
2250
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4650
مبارکه
1397-12-05 02:21:22
مجید
5550
0
مبارکه
1397-12-20 05:02:45