سادات


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
کیان کاشان
A2
12 متری
مشکی
14
سادات
4380
0
1398-04-03 15:19:18

کالا ها

میلگرد
14
کیان کاشان
A2
12 متری
مشکی
14
سادات
4380
0
1398-04-03 15:19:18
میلگرد
16
کیان کاشان
A2
12 متری
مشکی
16
سادات
4380
0
1398-04-03 15:19:18
میلگرد
10
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
10
سادات
4430
0
1398-04-03 14:39:47
میلگرد
12
کیان کاشان
A3
12 متری
مشکی
12
سادات
4430
0
1398-04-03 14:39:47


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19